بازی های رایانه ای

تصاویر - کدهای جاوا - رمز - اخبار انتشار - خبر ساخت

کد تقلب های بازی GTA :Vice City یا همون GTA 4 واسه نسخه PS2 :

گرفتن اسلحه ها :
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

گرفتن اسلحه ها :
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left.

گرفتن اسلحه ها :
While playing, press R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down.

گرفتن سپر :
While playing, press R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

گرفتن سلامتی :
While playing, press R1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

پیروی کردن زنان :
While playing, press Circle, X, L1, L1, R2, X, X, Circle, Triangle.

ترافیک پرخاشگر :
While playing, press R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2

بهبودی فرمان ماشین :
While playing, press Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1.

ماشین های نامرئی :
While playing, press Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1

ماشین های شناور :
While playing, press Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2.

خودکشی کردن :
While playing, press Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1.

عوض کردن چرخ ها :
While playing, press R1, X, Triangle, Right, R2, Square, Up, Down, Square.

ماشین های سریعتر :
While playing, press R1, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

منفجر شدن تمام ماشین ها :
While playing, press R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1.

مردم دیوانه :
While playing, press Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1.

دشمنی مردم با شما :
While playing, press Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2.

دارای اسلحه بودن مردم :
While playing, press R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down.

مردم هیجان زده :
While playing, press Square, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1.

بازی آهسته :
While playing, press Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1.

بازی سریع :
While playing, press Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle.

کم شدن جاذبه زمین :
While playing, press Right, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1.

کم کردن درجه تحت تعقیب بودن :
While playing, press R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down.

بالا بردن درجه تحت تعقیب بودن :
While playing, press R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right.

درجه رسانه ها :
While playing, press R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle.

انداختن تفنگ زن ها :
While playing, press Right, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, L1, X.

آب و هوای معمولی :
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down.

آب و هوای بارانی :
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle.

آب و هوای آفتابی :
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle.

آب و هوای ابری :
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square.

آب و هوای مه آلود :
While playing, press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X.

تجهیزات قرمز :
While playing, press Right, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, Right

شبیه Candy Suxxx شدن :
While playing, press Circle, R2, Down, R1, Left, Right, R1, L1, X, L2

شبیه Phil Cassady شدن :
While playing, press Right, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, Circle

شبیه Hilary King شدن :
While playing, press R1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2

شبیه Ken Rosenberg شدن :
While playing, press Right, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1

شبیه Sonny Forelli شدن :
While playing, press Circle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, X

شبیه Lance Vance شدن :
While playing, press Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1

شبیه Mercedes شدن :
While playing, press R2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, Triangle

شبیه Love Fist 1 شدن :
While playing, press Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, X

شبیه Love Fist 2 شدن :
While playing, press R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1

شبیه Love Fist 2 شدن :
While playing, press L1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2

سیاه شدن ماشین ها :
While playing, press Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle.

صورتی شدن ماشین ها :
While playing, press Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle.

باز کردن Love Fist Limo :
While playing, press R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right.

باز کردن Bloodring Banger :
While playing, press Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2.

باز کردن ماشین مسابقه ای Bloodring Banger :
While playing, press Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left.

باز کردن Sabre Turbo :
While playing, press Right, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, Left.

باز کردن Hotring Racer 1 :
While playing, press R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1.

باز کردن Hotring Racer 2 :
While playing, press R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2.

باز کردن Trashmaster :
While playing, press Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right.

باز کردن Rhino :
While playing, press Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle.

باز کردن Romero's Hearse :
While playing, press Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right.

باز کردن Golf Cart :
While playing, press Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X.
 

ترجمه

لغت
بالا Up
پایین Down
راست Right
چپ Left
مربع Square
مثلث Triangle
دایره  Circle
ضربدر X

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 20:23  توسط آراد بیک زاده  |